Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế

(Th 3, 29 thg 12 2020 17:55:00 +0700)

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ

(Số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn, chất lượng giải quyết đảm bảo quy định của VBQPPL)

 

SSTT

Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết

Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC

Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết

Số hồ sơ đã

giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Rất tốt

Tốt

Khá

Kém

1

Tổ chức cán bộ

13.529

13.290

239

x

 

 

 

2

Bảo hiểm Y tế

10

10

0

x

 

 

 

3

Sức khỏe sinh sản

8

4

4

x

 

 

 

4

Hợp tác Quốc tế

103

103

0

x

 

 

 

5

Trang thiết bị - Công trình y tế

10.070

4.060

6.010

 

x

 

 

6

An toàn thực phẩm

36.732

33.268

3.464

x

 

 

 

7

Y tế dự phòng

60

50

10

x

 

 

 

8

Phòng chống HIV/AIDS

27

27

0

x

 

 

 

9

Khoa hoc đào tạo

211

202

9

x

 

 

 

10

Môi trường Y tế

3112

2.984

128

x

 

 

 

11

Dược – Mỹ phẩm

84.513

64.514

19.999

 

x

 

 

12

Khám chữa bệnh

3.511

2.640

871

x

 

 

 

13

Y Dược cổ truyền

1.001

224

777

 

x

 

 

 

152.887

121.376

31.511