angle-left null Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ

(Số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn, chất lượng giải quyết đảm bảo quy định của VBQPPL)

 

SSTT

Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết

Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC

Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết

Số hồ sơ đã

giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Rất tốt

Tốt

Khá

Kém

1

Khám bệnh chữa bệnh

2714

2488

226

x

 

 

 

2

Y dược cổ truyền

2765

675

2090

x

 

 

 

3

Dược phẩm

91791

64117

27674

x

 

 

 

4

Trang thiết bị - Công trình y tế

11485

7868

3617

x

 

 

 

5

Y tế dự phòng

77

77

0

x

 

 

 

6

Phòng chống HIV-AIDS

01

01

0

x

 

 

 

7

Môi trường y tế

1745

1650

95

x

 

 

 

8

Đào tạo nghiên cứu khoa học

257

248

09

x

 

 

 

9

Dân số - Sức khỏe sinh sản

06

06

0

x

 

 

 

10

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

59168

54871

4297

x

 

 

 

11

Thi đua khen thưởng

37934

35208

2726

x

 

 

 

12

Hợp tác Quốc tế

02

02

0

x

 

 

 

13

Tài chính y tế

11

04

07

x

 

 

 

14

Tổ chức cán bộ

04

04

0

x

 

 

 

 

207.960

167.219

40.741