Mã thủ tục
1.003321
Lĩnh vực
Thi đua Khen thưởng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Khi các cá nhân đủ tiêu chuẩn, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng) để xét, trình Bộ trưởng Bộ Y tế trình cấp có thẩm quyền xét, quyết định khen thưởng:
Cá nhân thuộc y tế Bộ, ngành: Thủ trưởng y tế Bộ, ngành lập hồ sơ, xét chọn và tờ trình có xác nhận của Lãnh đạo Bộ, ngành chủ quản;
Cá nhân ngoài ngành y tế tại cơ quan, tổ chức Trung ương khi được các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ đề nghị khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ lập hồ sơ, xét chọn và xác nhận thành tích.
Cá nhân ngoài ngành y tế tại địa phương, Giám đốc Sở Y tế lập hồ sơ, xét chọn và có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Cá nhân người nước ngoài lao động, công tác và học tập tại Việt Nam, Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối lập hồ sơ, xét chọn và có văn bản đề nghị.
Bước 2: Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ thẩm định hồ sơ; trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xem xét, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính quyết định khen thưởng trong thời hạn 20 ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ không đúng quy định, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thông báo tới cơ quan, tổ chức trình. Chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Y tế, đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Y tế
Bước 3: Gửi Quyết định và thông báo cho đơn vị đểề tổ chức trao tặng.
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật). Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thông báo cho đơn vị đề nghị khen thưởng biết trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng.
Cách thực hiện
Nộp trực tiếp trên Cổng DVC Bộ Y tế
Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình theo Mẫu số 03 Phụ lục 01 kèm theo danh sách đề nghị phụ lục (3).docx
2. Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình Bộ
3. Báo cáo thành tích thực hiện theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP
4. Đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, khi trình các hình thức khen thưởng: Cờ thi đua, Bằng khen, Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập thể lao động xuất sắc và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho tập thể hoặc cá nhân là thủ trưởng đơn vị, trong hồ sơ khen thưởng phải có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với doanh nghiệp phải có báo cáo kết quả kiểm toán trong thời gian từ 05 năm trở lên trước khi đề nghị khen thưởng.
5. Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi đơn vị có trụ sở chính; nơi cư trú đối với Thủ trưởng đơn vị) về việc chấp hành chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương.
Phí

Thời hạn giải quyết
45
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng
Kết quả thực hiện
Tờ trình Chính phủ của Bộ trưởng Bộ Y tế
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
91/2017/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 31-07-2017 Chính phủ
05/VBHN-VPQH Luật 05/VBHN-VPQH Luật Thi đua, khen thưởng 13-09-2012 Văn phòng Quốc hội
Điều kiện thực hiện