Mã thủ tục
1.001657
Lĩnh vực
Thi đua Khen thưởng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong quá trình công tác, khi các tập thể đủ tiêu chuẩn, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng) để trình Bộ trưởng Bộ Y tế xét, quyết định khen thưởng

Tổ chức thuộc y tế Bộ, ngành: Thủ trưởng y tế Bộ, ngành lập hồ sơ, xét chọn và tờ trình có xác nhận của Lãnh đạo Bộ, ngành chủ quản;

Công đoàn y tế Việt Nam và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế: Chủ tịch Công đoàn y tế Việt Nam, Chủ tịch các tổ chức xã hội nghề nghiệp lập hồ sơ, xét chọn và tờ trình;

Tổ chức ngoài ngành y tế tại cơ quan, tổ chức Trung ương khi được các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ đề nghị khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ lập hồ sơ, xét chọn và xác nhận thành tích.

Tổ chức người nước ngoài lao động, công tác và học tập tại Việt Nam, Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối lập hồ sơ, xét chọn và có văn bản đề nghị.
Tổ chức ngoài ngành y tế tại địa phương, Giám đốc Sở Y tế lập hồ sơ, xét chọn và có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Bước 2: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiêu chuẩn trình Hội đồng thi đua Bộ Y tế xét duyệt. Nếu cá nhân đủ điều kiện theo qui định, trình Bộ trưởng quyết định trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 3: Gửi Quyết định và thông báo cho đơn vị đề tổ chức trao tặng.
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật). Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thông báo cho đơn vị đề nghị khen thưởng biết trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Cách thực hiện
Nộp trực tiếp trên Cổng DVC Bộ Y tế
Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình theo mẫu số 03 tại Phụ lục 01 kèm theo danh sách đề nghị; phụ lục (2).docx
2. Báo cáo thành tích theo Mẫu số 05, 06 và 07 tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BYT
Phí

Thời hạn giải quyết
25
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng
Kết quả thực hiện
Quyết định tặng Bằng khen
Căn cứ pháp lý

91/2017/NĐ-CPNghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 31-07-2017 Chính phủ

05/VBHN-VPQHLuật 05/VBHN-VPQH Luật Thi đua, khen thưởng ngày 13-09-2012 Văn phòng Quốc hội

Điều kiện thực hiện