Mã thủ tục
1.000074
Lĩnh vực
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá hợp quy thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Y tế chỉ định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tuyến tới Cục An toàn thực phẩm và truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế www.congbosanpham.vfa.gov.vn để thực hiện việc công bố trực tuyến

Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có trách nhiệm cấp Giấy Tiếp nhận theo quy định tại Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT. Trường hợp không cấp Giấy Tiếp nhận Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4:  Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo lý do không cấp Giấy Tiếp nhận của cơ quan tiếp nhận đăng ký, nếu tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận đăng ký sẽ hủy hồ sơ công bố.
Cách thực hiện
Tổ chức, cá nhân truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế www.congbosanpham.vfa.gov.vn để thực hiện việc công bố trực tuyến.
Thành phần hồ sơ

1. Bản thông tin chi tiết về thuốc lá kèm thiết kế nhãn có đủ nội dung ghi nhãn bắt buộc theo quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá; 

2 Bản công bố hợp quy theo quy định tại mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá; 

3. Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba kèm kết quả kiểm nghiệm (bản gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu); 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 
Phí

Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục An toàn thực phẩm
Kết quả thực hiện
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (văn bản xác nhận trực tuyến).
Căn cứ pháp lý
Thông tư 49/2015/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=119337 Luật 09/2012/QH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27707 Luật 68/2006/QH11: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=15062 Nghị định 127/2007/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=13716 Luật 05/2007/QH12: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=12896 Nghị định 132/2008/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=12630
Điều kiện thực hiện
Không