Mã thủ tục
1.003613
Lĩnh vực
Dược phẩm
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở đặt gia công thuốc nộp hồ sơ Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước về Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bước 2: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và trả Phiếu tiếp nhận hồ sơ kê khai lại giá thuốc.

Bước 3: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát giá thuốc kê khai lại.

Bước 4: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Y tế các thuốc kê khai lại đối với các trường hợp chưa phát hiện mức giá kê khai lại không hợp lý. Trường hợp mức giá kê khai lại không hợp lý, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo bằng văn bản cho cơ sở kê khai giá xem xét lại mức giá kê khai lại và nêu rõ lý do.

Bước 5: Bộ Y tế tổng hợp báo cáo của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về giá thuốc kê khai lại và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược)
Cách thực hiện
Nộp trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
Bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước theo Mẫu số 04 Phụ lục VII của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP. 2. Tài liệu chứng minh biến động của các yếu tố chi phí đầu vào như nguyên liệu, nhiên liệu, tỷ giá, chi phí nhân công, các chi phí khác liên quan để thuyết minh lý do tăng giá và tỷ lệ tăng giá.
Phí

Thời hạn giải quyết
25 (hai mươi lăm) ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Sở Y tế
Kết quả thực hiện
Công bố giá thuốc kê khai lại trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược)
Căn cứ pháp lý
Nghị định 54/2017/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=123255 Luật 105/2016/QH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=101886
Điều kiện thực hiện
Cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở đặt gia công thuốc phải thực hiện việc kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước khi có nhu cầu điều chỉnh tăng giá so với giá thuốc đã được kê khai hoặc kê khai lại liền kề trước đó được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược).