Mã thủ tục
1.000877
Lĩnh vực
Khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp hồ sơ đề nghị cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn tại Bộ Y tế
Bộ Y tế gửi cho người hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 08 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT. Trong phạm vi 10 ngày kể từ ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế phải tiến hành thẩm định hồ sơ.
Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ghi trên Phiều tiếp nhận, Bộ Y tế phải ra quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn.
Nếu không cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì phải có văn bản thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể tài liệu cần bổ sung, sửa đổi

Cách thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn đề nghị được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT.

phụ lục 7.docx

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật hoặc các biện pháp đã thực hiện để bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 Luật khám bệnh, chữa bệnh và các tài liệu liên quan;

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Phí

Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Khám, chữa Bệnh
Kết quả thực hiện
Quyết định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn
Căn cứ pháp lý
Thông tư 35/2013/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=46986
Điều kiện thực hiện