Mã thủ tục
1.004541
Lĩnh vực
Y tế Dự phòng
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Bước 1 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Thẻ bị mất, hỏng và trong thời hạn 01 tháng, trước khi Thẻ hết hạn sử dụng, nhân viên tiếp cận cộng đồng phải làm đơn đề nghị cấp lại Thẻ và gửi người đứng đầu chương trình, dự án  
2. Bước 2 Người đứng đầu chương trình, dự án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ và gửi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS  
3. Bước 3 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phải ban hành quyết định cấp lại Thẻ cho nhân viên tiếp cận cộng đồng (theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này). Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với từng trường hợp  
Cách thực hiện
Qua Bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh
Kết quả thực hiện
Giấy đăng kí hoạt động
Căn cứ pháp lý
Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BYT-BCA: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=24982 Luật 64/2006/QH11: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=15078 Nghị định 108/2007/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=13908
Điều kiện thực hiện
Không có