STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
11 2.000003 Đăng ký lần đầu đối với tổ chức hỗ trợ nghiên cứu có hoạt động phân tích thống kê và quản lý dữ liệu nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Một phần Đào tạo Nghiên cứu khoa học Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
12 2.000452 Đăng ký lần đầu đối với tổ chức hỗ trợ nghiên cứu có hoạt động xét nghiệm nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Một phần Đào tạo Nghiên cứu khoa học Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
13 1.002319 Đăng ký nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng theo thông tư 29/2018/TT-BYT Một phần Đào tạo Nghiên cứu khoa học Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
14 1.002316 Đánh giá lần đầu việc đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng Một phần Đào tạo Nghiên cứu khoa học Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
15 1.002342 Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng Một phần Đào tạo Nghiên cứu khoa học Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo