Mã thủ tục
1.003345
Lĩnh vực
Thi đua Khen thưởng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị xét tặng về trưởng khối thi đua (đầu mối lĩnh vực công tác) trước ngày 15 tháng 12 hằng năm; cơ sở giáo dục thuộc ngành y tế gửi hồ sơ đề nghị xét tặng về Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo trước ngày 30 tháng 8 hằng năm; đầu mối lĩnh vực công tác tổng hợp, xem xét và gửi hồ sơ về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng trước ngày 30 tháng 12 hằng năm, riêng lĩnh vực giáo dục - đào tạo ngành y tế gửi về trước ngày 15 tháng 9 hằng năm
Bước 2: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ và trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế xét duyệt trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không đúng quy định, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thông báo tới cơ quan, tổ chức trình. Chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Y tế, đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Y tế
Bước 3: Quyết định tặng Cờ Thi đua của Bộ Y tế
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật). Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thông báo cho đơn vị đề nghị khen thưởng biết trong vòng 10 ngày làm việc sau cuộc họp Hội đồng
Cách thực hiện
Nộp trực tiếp trên Cổng DVC Bộ Y tế
Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình theo Mẫu số 03 Phụ lục 01 kèm theo danh sách đề nghị phụ lục (3).docx
2. Báo cáo thành tích thực hiện theo Mẫu số 05 tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này
3. Đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, khi trình các hình thức khen thưởng: Cờ thi đua, Bằng khen, Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập thể lao động xuất sắc và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho tập thể hoặc cá nhân là thủ trưởng đơn vị, trong hồ sơ khen thưởng phải có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với doanh nghiệp phải có báo cáo kết quả kiểm toán trong thời gian từ 05 năm trở lên trước khi đề nghị khen thưởng. B) Số lượng Hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Phí

Thời hạn giải quyết
25
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng
Kết quả thực hiện
Quyết định, Cờ Thi đua của Bộ Y tế
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
91/2017/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 31-07-2017 Chính phủ
05/VBHN-VPQH Luật 05/VBHN-VPQH Luật Thi đua, khen thưởng 13-09-2012 Văn phòng Quốc hội
Điều kiện thực hiện
Điều 12. Cờ thi đua của Bộ Y tế
1. Cờ thi đua của Bộ Y tế được xét tặng cho các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 Thông tư này.
2. Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Cờ thi đua của Bộ Y tế cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất hằng năm, đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Luật thi đua, khen thưởng và các tiêu chuẩn sau đây:
a) Việc công nhận tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Y tế phải được thông qua bình xét, đánh giá, so sánh theo các lĩnh vực công tác của Bộ Y tế, đạt các tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của Bộ Y tế cho mỗi lĩnh vực theo tiêu chuẩn do đầu mối lĩnh vực đề xuất, được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt;
b) Các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này phải đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 7 Thông tư này;
c) Các bệnh viện của Nhà nước và tư nhân phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư này.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Cờ thi đua của Bộ Y tế cho các cơ quan, tổ chức đạt thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua chuyên đề do Bộ Y tế phát động có thời hạn 02 năm trở lên vào dịp sơ kết, tổng kết mỗi 02 năm một lần. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng đối với từng phong trào thi đua do cơ quan, tổ chức đề xuất phong trào thi đua chủ trì xây dựng, gửi Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Y tế xem xét, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.
4. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định cụ thể bằng văn bản số lượng Cờ thi đua của Bộ Y tế tặng cho cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực thi đua hằng năm.