Mã thủ tục
1.002991
Lĩnh vực
Trang thiết bị và công trình y tế
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp CFS đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D đã có số đăng ký lưu hành nộp hồ sơ tại Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng giấy biên nhận hoặc bằng hình thức văn bản khác cho người đề nghị cấp CFS về việc thực hiện một trong những hoạt động sau:
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp CFS nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 
- Trả lại hồ sơ và đề nghị bổ sung chứng từ nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ. 
Bước 3: Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp CFS nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định Bộ Y tế phải cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho tổ chức đề nghị
 
Cách thực hiện
Nộp hồ sơ trực tuyến
Thành phần hồ sơ
Văn bản đề nghị Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số đăng ký lưu hành theo mẫu số 12 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP.
Phí

Phí : 1.000.000 Đồng
(Phí thẩm định hồ sơ xuất khẩu trang thiết bị y tế (đối với 01 hồ sơ))

Thời hạn giải quyết
Sau 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế
Căn cứ pháp lý
Nghị định 36/2016/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=112623 Luật 67/2014/QH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=46750
Điều kiện thực hiện
Điều 5 Quyết định 10/2010/QĐ-TTg: Điều kiện cấp CFS
Sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước để xuất khẩu được cấp CFS khi thỏa mãn các điều kiện sau:
1. Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.
2. Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành