Mã thủ tục
1.004612
Lĩnh vực
Y tế Dự phòng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người bệnh nộp đơn chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định cho người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người bệnh đang điều trị;

Bước 2: Người đứng đầu cơ sở điều trị có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là bản tóm tắt bệnh án) theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP để cấp cho người bệnh khi người bệnh chuyển đi;

Bước 3: Người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người bệnh chuyển đến có trách nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thực hiện
Nộp trực tiếp tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
Ngay sau khi nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Kết quả thực hiện
Không có
Căn cứ pháp lý
Nghị định 90/2016/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=112016 Luật 64/2006/QH11: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=15078
Điều kiện thực hiện
Không