Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

19412 hồ sơ

Đã giải quyết:

12810 hồ sơ

Đúng hạn:

12707 hồ sơ

Đang giải quyết:

6602 hồ sơ