Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tổng số:

44409 hồ sơ

Đã giải quyết:

24829 hồ sơ

Đúng hạn:

24053 hồ sơ

Đang giải quyết:

19580 hồ sơ