Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tổng số:

18452 hồ sơ

Đã giải quyết:

9449 hồ sơ

Đúng hạn:

9294 hồ sơ

Đang giải quyết:

9003 hồ sơ