Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

26035 hồ sơ

Đã giải quyết:

17642 hồ sơ

Đúng hạn:

17338 hồ sơ

Đang giải quyết:

8393 hồ sơ