Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023

Tổng số:

18817 hồ sơ

Đã giải quyết:

7810 hồ sơ

Đúng hạn:

7579 hồ sơ

Đang giải quyết:

11007 hồ sơ