Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tổng số:

29349 hồ sơ

Đã giải quyết:

15182 hồ sơ

Đúng hạn:

14754 hồ sơ

Đang giải quyết:

14167 hồ sơ