Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

44331 hồ sơ

Đã giải quyết:

32506 hồ sơ

Đúng hạn:

31853 hồ sơ

Đang giải quyết:

11825 hồ sơ