Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

16620 hồ sơ

Đã giải quyết:

10470 hồ sơ

Đúng hạn:

10218 hồ sơ

Đang giải quyết:

6150 hồ sơ