Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tổng số:

2399 hồ sơ

Đã giải quyết:

810 hồ sơ

Đúng hạn:

810 hồ sơ

Đang giải quyết:

1589 hồ sơ