angle-left null Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến
Để thực hiện nộp hồ sơ, doanh nghiệp/Tổ chức/Công dân sẽ thực hiện theo các bước sau:
 
- Bước 1. Người dùng truy cập vào cổng thông tin dịch vụ công Bộ Y tế bằng các tài khoản đã đăng ký, thực hiện chọn menu “Danh mục Dịch vụ công”. 
 
- Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các thủ tục dịch vụ công, hoặc  người dùng tìm kiếm dịch vụ công: Tên thủ tục, mã thủ tục, theo cơ quan quản lý và lĩnh vực, mức độ để tìm đúng thủ tục cần nộp hồ sơ.
 
- Bước 3: Tiếp theo người dùng nhấn trực tiếp vào tên thủ tục cần nộp hồ sơ hoặc có thể nhấn nút “Chuẩn bị hồ sơ trực tuyến” bên cột Nộp hồ sơ thực hiện để thực hiện nộp.
 
- Bước 4: Người dùng nhấn vào nút “Nộp hồ sơ” để vào màn hình chuẩn bị nộp hồ sơ trực tuyến, màn hình giao diện hiển thị:
Người dùng chuẩn bị hồ sơ như sau:
Nhập đơn đăng ký
Tải thành phần hồ sơ
Xem lại hồ sơ trước khi nộp
 
- Bước 5: Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường trên form (lưu ý: nhưng trường có dấu * là nhưng trường bắt buộc nhập). Người dùng tích chọn nút cam kết và nhấn nút “Bước tiếp” để hoàn thành nhập đơn đăng ký và chuyển sang bước Tải thành phần hồ sơ.
 
- Bước 6: Người dùng sẽ sử dụng các thành phần hồ sơ đã scan trong bộ hồ sơ đăng ký để thực hiện bước tải thành phần hồ sơ đính kèm bằng cách nhấn nút “Tải lên” (lưu ý: thành phần hồ sơ có dấu (*) người dùng không được phép bỏ trống).
 
- Bước 7: Sau khi tải thành phần hồ sơ để hoàn thành nộp hồ sơ người dùng click nút “Lưu lại và nộp sau” hồ sơ sẽ được lưu ở trạng thái Dự thảo hoặc nhấn nút “Nộp hồ sơ” hồ sơ sẽ được gửi đến các cơ quan xử lý và có trạng thái Hồ sờ chờ tiếp nhận trực tuyến. Hồ sơ được chuyển đến menu “Quản lý hồ sơ” trong tài khoản Doanh nghiệp/Tổ chức/Công dân.
 
- Bước 8: Hồ sơ ở trạng thái “Dự thảo” cho phép người dùng chỉnh sửa nộp lại hồ sơ. Ngoài ra cho phép người dùng xem chi tiết, sửa, xóa hồ sơ theo các chức năng trong Quản lý hồ sơ.
 
Ngoài ra người dùng có thể theo dõi trạng thái hồ sơ bằng cách vào menu “Quản lý hồ sơ” trạng thái hồ sơ hiển thị theo từng thủ tục đã được xử lý.