TRANG CHỦ

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023

Tổng số:

15471 hồ sơ

Đã giải quyết:

6281 hồ sơ

Đúng hạn:

6095 hồ sơ

Đang giải quyết:

9190 hồ sơ

Liên kết