Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020

Tổng số:

8737 hồ sơ

Đã giải quyết:

6199 hồ sơ

Đang trong thời hạn xử lý:

5596 hồ sơ

Liên kết