Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

31214 hồ sơ

Đã giải quyết:

21647 hồ sơ

Đúng hạn:

21295 hồ sơ

Đang giải quyết:

9567 hồ sơ

Liên kết