TRANG CHỦ

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023

Tổng số:

5477 hồ sơ

Đã giải quyết:

1219 hồ sơ

Đúng hạn:

1177 hồ sơ

Đang giải quyết:

4258 hồ sơ

Liên kết