Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020

Tổng số:

20055 hồ sơ

Đã giải quyết:

13597 hồ sơ

Đúng hạn:

13220 hồ sơ

Đang giải quyết:

6458 hồ sơ

Liên kết