Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

40905 hồ sơ

Đã giải quyết:

29644 hồ sơ

Đúng hạn:

29085 hồ sơ

Đang giải quyết:

11261 hồ sơ

Liên kết