Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tổng số:

2035 hồ sơ

Đã giải quyết:

458 hồ sơ

Đúng hạn:

458 hồ sơ

Đang giải quyết:

1577 hồ sơ

Liên kết