Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

7755 hồ sơ

Đã giải quyết:

4519 hồ sơ

Đúng hạn:

4423 hồ sơ

Đang giải quyết:

3236 hồ sơ

Liên kết