TRANG CHỦ

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023

Tổng số:

33401 hồ sơ

Đã giải quyết:

13775 hồ sơ

Đúng hạn:

13350 hồ sơ

Đang giải quyết:

19626 hồ sơ

Liên kết