Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020

Tổng số:

110 hồ sơ

Đã giải quyết:

33 hồ sơ

Trong đó:

81 hồ sơ đúng hạn

Liên kết