Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

25276 hồ sơ

Đã giải quyết:

17186 hồ sơ

Đúng hạn:

16892 hồ sơ

Đang giải quyết:

8090 hồ sơ

Liên kết