Mã thủ tục
1.004401
Lĩnh vực
Dược phẩm
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở đề nghị nhượng lại nguyên liệu nộp hồ sơ tại Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế).

Bước 2: Khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Y tế cấp cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Bộ Y tế có văn bản cho phép cơ sở nhượng lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Bộ Y tếcó văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Bước 3: Sau khi cơ sở nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Bộ Y tế cấp cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP

Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Bộ Y tế có văn bản cho phép cơ sở nhượng lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Bộ Y tếcó văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cơ Bộ Y tế có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, cơ sở đề nghị phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, cơ sở không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị
Cách thực hiện
Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế
Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị nhượng lại nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc của cơ sở nhượng theo Mẫu số 21 Phụ lục II của Nghị định 54/2017/NĐ-CP;

ND54_Mau 21_Phu luc II.docx

Bản chính: 1
Bản sao: 0

01 (một) bản đơn hàng nhượng lại nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc theo Mẫu số 19 Phụ lục II Phụ lục II của Nghị định 155/2018/NĐ-CP;

ND54_Mau 19_Phụ lục II PLII.docx

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Báo cáo kết quả kinh doanh thuốc, báo cáo sử dụng nguyên liệu làm thuốc theo Mẫu số 10, Mẫu số 20 Phụ lục II của Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

ND54_Mau 20_Phu luc II.docx

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Phí

Thời hạn giải quyết
Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Dược
Kết quả thực hiện
Văn bản phê duyệt cho cơ sở sản xuất nhượng lại nguyên liệu
Căn cứ pháp lý
Nghị định 54/2017/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=123255 Luật 105/2016/QH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=101886
Điều kiện thực hiện

- Điều kiện của cơ sở nhượng nguyên liệu: Cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi sản xuất thuốc gây nghiện, hướng thần và thuốc tiền chất; Cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi sản xuất thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc.

- Điều kiện của cơ sở nhận nhượng nguyên liệu: Cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi sản xuất thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất; Cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi sản xuất thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc; Cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất, nguyên liệu là dược chất gây nghiện, hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc.