Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020

Tổng số:

52 hồ sơ

Đã giải quyết:

15 hồ sơ

Trong đó:

46 hồ sơ đúng hạn

Liên kết