TRANG CHỦ

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tổng số:

35079 hồ sơ

Đã giải quyết:

20399 hồ sơ

Đúng hạn:

19746 hồ sơ

Đang giải quyết:

14680 hồ sơ

Liên kết