TRANG CHỦ

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tổng số:

35113 hồ sơ

Đã giải quyết:

20439 hồ sơ

Đúng hạn:

19785 hồ sơ

Đang giải quyết:

14674 hồ sơ

Liên kết