Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tổng số:

18423 hồ sơ

Đã giải quyết:

9448 hồ sơ

Đúng hạn:

9293 hồ sơ

Đang giải quyết:

8975 hồ sơ

Liên kết