Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tổng số:

29403 hồ sơ

Đã giải quyết:

15194 hồ sơ

Đúng hạn:

14765 hồ sơ

Đang giải quyết:

14209 hồ sơ

Liên kết