Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020

Tổng số:

3254 hồ sơ

Đã giải quyết:

2983 hồ sơ

Trong đó:

2697 hồ sơ đúng hạn

Liên kết