Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

53754 hồ sơ

Đã giải quyết:

37918 hồ sơ

Đúng hạn:

37087 hồ sơ

Đang giải quyết:

15836 hồ sơ

Liên kết