Mã thủ tục
1.001545
Lĩnh vực
Tổ chức cán bộ
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần nộp hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế.
Bước 2: Vụ Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì phải có văn bản hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế thẩm định hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần.

 
Cách thực hiện
Qua Bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó;

2. Văn bản giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định Tư pháp.

Phí

Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Vụ Tổ chức cán bộ
Kết quả thực hiện
Quyết định miễn nhiệm
Căn cứ pháp lý
Thông tư 02/2014/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=33575 Nghị định 85/2013/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=31558 Luật 13/2012/QH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27623
Điều kiện thực hiện
Giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định Tư pháp.