Mã thủ tục
1.001524
Lĩnh vực
Hợp tác quốc tế
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan tổ chức hội thảo, hội nghị gửi hồ sơ xin phép tổ chức hội thảo quốc tế theo quy định đến Bộ Y tế (Vụ Hợp tác quốc tế) trước ít nhất 60 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế
Bước 2: Trong thời gian 11 ngày làm việc, Vụ Hợp tác quốc tế tiếp nhận và xem xét hồ sơ xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế, nếu không có đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì gửi hồ sơ xin ý kiến của các đơn vị có liên quan trong cơ quan Bộ Y tế và tổng hợp ý kiến trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao
Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Bộ Ngoại giao, Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm:
a) Chuẩn bị hồ sơ xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế và trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định việc trình xin phép Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp Bộ Ngoại giao đồng ý với việc tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế.
b) Có văn bản trả lời cơ quan chủ trì tổ chức hội thảo, hội nghị về việc không đồng ý cho phép tổ chức hội thảo quốc tế đối với trường hợp Bộ Ngoại giao không đồng ý với việc tổ chức hội thảo quốc tế.
Bước 4: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm gửi văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với việc tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế. 
Cách thực hiện

Hình thức nộp

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Mô tả

Trực tiếp

17 Ngày

 

17 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Dịch vụ bưu chính

17 Ngày

 

17 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ
1. Công văn xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế
2. Đề án tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế
Phí

Thời hạn giải quyết
17
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Vụ Hợp tác quốc tế
Kết quả thực hiện
Văn bản chấp thuận
Căn cứ pháp lý
76/2010/QĐ-TTg Quyết định 76/2010/QĐ-TTg Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 30-11-2010 Thủ tướng Chính phủ
09/2013/TT-BYT Thông tư 09/2013/TT-BYT Hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam 29-03-2013 Bộ Y tế
Điều kiện thực hiện
Đề án tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế gồm các nội dung sau:
a) Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội thảo, hội nghị;
b) Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo, hội nghị; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);
c) Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp tổ chức hội thảo, hội nghị trực tuyến);
d) Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội thảo, hội nghị;
đ) Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);
e) Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;
g) Nguồn kinh phí và dự toán chi tiết tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế