Mã thủ tục
1.001203
Lĩnh vực
Khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức chứng nhận chất lượng gửi hồ sơ đề nghị thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đến Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế.

Bước 2. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ghi trên Phiếu tiếp nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04, trường hợp Hội đồng thẩm định đồng ý thừa nhận tiêu chuẩn, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định thừa nhận tiêu chuẩn của tổ chức chứng nhận chất lượng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03. Trường hợp từ chối thừa nhận tiêu chuẩn, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng thẩm định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối đối với từng trường hợp cụ thể.

Bước 3. Gửi Quyết định thừa nhận tiêu chuẩn của tổ chức chứng nhận chất lượng cho tổ chức chứng nhận chất lượng.

Bước 4. Công bố Quyết định thừa nhận tiêu chuẩn của tổ chức chứng nhận chất lượng trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định thừa nhận
Cách thực hiện
Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế
Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn đề nghị thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02

TT04_2015_TTBYT_Phu luc 02.doc

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng đề nghị thừa nhận (toàn văn)

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hợp chuẩn của Tổ chức chứng nhận chất lượng theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của Tổ chức chứng nhận chất lượng

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn đã được áp dụng thử nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam bao gồm: báo cáo thử nghiệm áp dụng tiêu chuẩn; tổng hợp ý kiến của cán bộ quản lý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý chất lượng.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Bản trả lời đáp ứng các tiêu chí cụ thể thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01

TT04_2015_TTBYT_Phu luc 01.doc

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Phí

Thời hạn giải quyết
20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ghi trên Phiếu tiếp nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Khám, chữa Bệnh
Kết quả thực hiện
Quyết định thừa nhận tiêu chuẩn của tổ chức chứng nhận chất lượng
Căn cứ pháp lý
Thông tư 04/2015/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=65708 Nghị định 87/2011/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=26742 Luật 40/2009/QH12: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=25170
Điều kiện thực hiện
Tổ chức chứng nhận chất lượng đề nghị thừa nhận bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư số 04 /2015/TT-BYT ngày 17/ 3 /2015