Mã thủ tục
1.001004
Lĩnh vực
Khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Bước 1 Đối tượng khám sức khỏe đến cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ theo qui định, nộp Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế; cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe).  
2. Bước 2 Cơ sở KBCB đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 2.  
3. Bước 3 Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ.  

 

Cách thực hiện
Đến trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết

1. Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK;

2. Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Kết quả thực hiện
Giấy khám sức khoẻ
Căn cứ pháp lý
Thông tư 14/2013/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=46957 Bộ luật 10/2012/QH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27615 Nghị định 46/2011/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=26534 Luật 40/2009/QH12: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=25170 Nghị định 110/2002/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=21827 Luật 72/2006/QH11: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=14276 Nghị định 126/2007/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=13759 Nghị định 34/2008/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=12781 Thông tư 74/2002/TT-BTC: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=9926 Nghị định 06/CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=9926
Điều kiện thực hiện
Không có