Mã thủ tục
1.004229
Lĩnh vực
Y tế Dự phòng
Trình tự thực hiện
a)Trình tự thực hiện Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ tài nguyên và Môi trường, số 10, đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội hoặc nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ Cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo gửi cơ quan đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược để biết, bổ sung, hoàn thiện. Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện thông qua hội đồng thẩm định. Cơ quan thường thực thẩm định, dự thảo Quyết định thành lập hội đồng thẩm định và trình Lãnh đạo Cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Hội đồng thẩm định được tổ chức họp có trách nhiệm tư vấn cho Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm định về kết quả thẩm định. - Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định và gửi lại cơ quan thẩm định: + Một (01) văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.4 Thông tư này; + Một (01) bản giấy đóng quyển, gáy cứng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hoặc 01 bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục); 01 bản giấy dự thảo chiến lược, quy hoạch hoặc 01 bản điện tử dự thảo chiến lược, quy hoạch đã được hoàn chỉnh. Bước 3. Thông báo kết quả thẩm định: Sau khi nhận được báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được hoàn chỉnh, cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược có văn bản báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo Mẫu tại Phụ lục 1.1 (kèm theo) gửi cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật bảo vệ môi trường và cơ quan lập chiến lược, quy hoạch; trường hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch thì phải gửi cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch để tổng hợp vào báo cáo thẩm định quy hoạch.
Cách thực hiện
Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả hoặc nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; - Chín (09) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và chín (09) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn chín (09) người, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và dự thảo chiến lược, quy hoạch. Các Phụ lục 1.1, 1.2, 1.3.docx Bản chính: 0
Bản sao: 0
Phí

Thời hạn giải quyết
35 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Môi trường y tế
Kết quả thực hiện
Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
27/2015/TT-BTNMT Thông tư 27/2015/TT-BTNMT 29-05-2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường
18/2015/NĐ-CP Nghị định 18/2015/NĐ-CP 14-02-2015 Chính phủ
55/2014/QH13 Luật 55/2014/QH13 23-06-2014 Quốc Hội
40/2019/NĐ-CP Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 13-05-2019 Chính phủ
Điều kiện thực hiện