Mã thủ tục
1.000854
Lĩnh vực
Khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Bước 1 Người hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn tại Sở Y tế  
2. Bước 2 Bộ Y tế gửi cho người hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT. Trong phạm vi 10 ngày kể từ ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ y tế phải tiến hành thẩm định hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì phải có văn bản thông bảo cho người hành nghề hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể tài liệu cần được bổ sung, sửa đổi.
 
3.   Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ghi trên Phiều tiếp nhận, Sở Y tế phải ra quyết định cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn.
Nếu không cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 
Cách thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Sở Y tế
Kết quả thực hiện
Quyết định cho người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn
Căn cứ pháp lý
Thông tư 35/2013/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=46986
Điều kiện thực hiện