Mã thủ tục
1.001439
Lĩnh vực
Hợp tác quốc tế
Trình tự thực hiện
Bước 1:  Cơ quan tổ chức hội thảo, hội nghị gửi hồ sơ xin phép tổ chức hội thảo quốc tế theo quy định đến Bộ Y tế (Vụ Hợp tác quốc tế) trước ít nhất 35 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế
Bước 2: Trong thời gian 08 ngày làm việc, Vụ Hợp tác quốc tế tiếp nhận và xem xét hồ sơ xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế, nếu không có đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì gửi hồ sơ xin ý kiến của các đơn vị có liên quan trong cơ quan Bộ Y tế
Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của các đơn vị, Vụ hợp tác quốc tế có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định cho phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế
Bước 4: Trường hợp Lãnh đạo BộY tế không cho phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế phải có văn bản thông báo cho cơ quan tổ chức hội thảo, hội nghị và nêu rõ lý d
Bước 5: Gửi kết quả cho cơ quan xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị
Cách thực hiện
Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ Công Bộ Y tế
Thành phần hồ sơ
1. Công văn xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế
2. Đề án tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế.
Phí

Thời hạn giải quyết
11
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Vụ Hợp tác quốc tế
Kết quả thực hiện
Văn bản chấp thuận
Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

76/2010/QĐ-TTg

Quyết định 76/2010/QĐ-TTg Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

30-11-2010

Thủ tướng Chính phủ

09/2013/TT-BYT

Thông tư 09/2013/TT-BYT Hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam

29-03-2013

Bộ Y tế

Điều kiện thực hiện