Mã thủ tục
1.001566
Lĩnh vực
Thi đua Khen thưởng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Các đơn vị tổng hợp hồ sơ của các cá nhân đề nghị khen thưởng. Hồ sơ được gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và thi đua, khen thưởng):

Cá nhân thuộc y tế Bộ, ngành: Thủ trưởng y tế Bộ, ngành lập hồ sơ, xét chọn và tờ trình có xác nhận của Lãnh đạo Bộ, ngành chủ quản;

Cá nhân đã nghỉ hưu tại các cơ quan, tổ chức thuộc ngành y tế do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc cuối cùng trước khi nghỉ hưu lập hồ sơ và trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân số ",

Cá nhân ngoài ngành y tế tại địa phương, Giám đốc Sở Y tế lập hồ sơ, xét chọn và có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Cá nhân người nước ngoài lao động, công tác và học tập tại Việt Nam, Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối lập hồ sơ, xét chọn và có văn bản đề nghị.
Cá nhân ngoài ngành y tế tại cơ quan, tổ chức Trung ương khi được các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ đề nghị, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ lập hồ sơ, xét chọn và xác nhận thành tích.
Bước 2: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ và tiêu chuẩn trình Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng ký Quyết định trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Gửi Quyết định cho các đơn vị.
 Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật). Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thông báo cho đơn vị đề nghị khen thưởng biết trong vòng 10 ngày sau khi nhận hồ sơ

Cách thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp trên Cổng DVC Bộ Y tế
Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình theo Mẫu số 03 tại phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này phụ lục (1).docx
2. Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” theo Mẫu số 08 tại phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BYT
3. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” cho cá nhân theo Mẫu số 09 tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BYT
Phí

Thời hạn giải quyết
25
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng
Kết quả thực hiện
Quyết định, Bằng công nhận và Huy hiệu
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
05/VBHN-VPQH Luậ t 05/VBHN-VPQH Luật Thi đua, khen thưởng 13-09-2012 Văn phòng Quốc hội
91/2017/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 31-07-2017 Chính phủ
Điều kiện thực hiện
Điều 30. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số”
1. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân số" của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng một lần cho cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp dân số.
2. Tiêu chuẩn xét tặng đối với cá nhân hoạt động trong cơ quan, tổ chức  làm công tác dân số:
a) Công chức, viên chức và người lao động có đủ 12 năm liên tục trở lên làm công tác dân số tại cơ quan, tổ chức cấp quận, huyện, thị xã trở lên;
b) Viên chức và người lao động hợp đồng có đủ 10 năm liên tục trở lên làm công tác dân số tại xã, phường, thị trấn; trường hợp ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì phải có đủ 08 năm liên tục trở lên;
c) Cộng tác viên dân số tại thôn, ấp, bản, buôn, làng, phum, sóc có đủ 08 năm liên tục trở lên làm công tác dân số; đối với cộng tác viên dân số tại các xã, phường, thị trấn thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì phải có đủ 06 năm liên tục trở lên;
d) Công chức, viên chức có đủ 15 năm trở lên kiêm nhiệm công tác dân số;
đ) Cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số có công lao chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu dân số trong một nhiệm kỳ công tác trở lên.
3. Tiêu chuẩn xét tặng đối với cá nhân không làm công tác dân số, người nước ngoài:   
a) Có đóng góp lớn về vật chất, tinh thần cho sự nghiệp dân số;
b) Có sáng kiến, công trình khoa học có giá trị thiết thực cho sự nghiệp dân số;
c) Người nước ngoài có một nhiệm kỳ công tác tại cơ quan, tổ chức hoặc dự án về dân số tại Việt Nam.