STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
1 2.000837 Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 4 Môi trường Cục Quản lý môi trường y tế
2 2.001825 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 4 Môi trường Cục Quản lý môi trường y tế
3 1.004229 Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 4 Môi trường Cục Quản lý Môi trường y tế
4 1.004287 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường Cục Quản lý Môi trường y tế