angle-left null Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ

(Số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn, chất lượng giải quyết đảm bảo quy định của VBQPPL)

 

SSTT

Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết

Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC

Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết

Số hồ sơ đã

giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Rất tốt

Tốt

Khá

Kém

1

Khám bệnh chữa bệnh

2,885

2,488

397

 

x

 

 

2

Y dược cổ truyền

2,630

613

2,017

 

x

 

 

3

Dược phẩm, Mỹ phẩm

103,977

79,762

24,215

 

x

 

 

4

Trang thiết bị - Công trình y tế

11,265

3,798

7,466

 

x

 

 

5

Y tế dự phòng

44

37

07

x

 

 

 

6

Phòng chống HIV-AIDS

01

01

0

x

 

 

 

7

Môi trường y tế

1,157

1,040

117

x

 

 

 

8

Đào tạo nghiên cứu khoa học

215

118

59

x

 

 

 

9

Dân số - Sức khỏe sinh sản

11

09

02

x

 

 

 

10

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

52,100

47,405

4,695

 

x

 

 

11

Thi đua khen thưởng, Tổ chức cán bộ

19,850

19,850

0

x

 

 

 

12

Tài chính y tế

18

9

9

x

 

 

 

 

194,153

155,130

38,984