angle-left null Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ

(Số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn, chất lượng giải quyết đảm bảo quy định của VBQPPL)

 

SSTT

Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết

Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC

Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết

Số hồ sơ đã

giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Rất tốt

Tốt

Khá

Kém

1

Khám bệnh chữa bệnh

2.250

1.869

381

x

 

 

 

2

Y dược cổ truyền

1.895

793

1.102

x

 

 

 

3

Dược phẩm

98.575

71.170

27.405

x

 

 

 

4

Trang thiết bị - Công trình y tế

8.290

661

7.629

 

x

 

 

5

Y tế dự phòng

19

8

11

x

 

 

 

6

Phòng chống HIV-AIDS

09

09

0

x

 

 

 

7

Môi trường y tế

1.372

1.301

71

x

 

 

 

8

Đào tạo nghiên cứu khoa học

209

120

89

x

 

 

 

9

Dân số - Sức khỏe sinh sản

04

01

03

x

 

 

 

10

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

46.470

39.807

6.663

x

 

 

 

11

Thi đua khen thưởng

7.397

6.672

725

x

 

 

 

12

Hợp tác Quốc tế

316

202

114

x

 

 

 

13

Tài chính y tế

13

13

0

x

 

 

 

14

Tổ chức cán bộ

09

09

0

x

 

 

 

 

166.828

122.635

44.193