STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
36 1.002355 Cấp giấy đăng ký lưu hành nguyên liệu làm thuốc Toàn trình Dược phẩm Cục Quản lý Dược
37 1.002278 Cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc chuyển giao sản xuất tại Việt Nam trường hợp thuốc trước chuyển giao chưa có Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Toàn trình Dược phẩm Cục Quản lý Dược
38 1.002333 Cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc chuyển giao sản xuất tại Việt Nam trường hợp thuốc trước chuyển giao đã có Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Toàn trình Dược phẩm Cục Quản lý Dược
39 1.002369 Cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc dược liệu Toàn trình Dược phẩm Cục Quản lý Dược
40 1.002379 Cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc Generic Toàn trình Dược phẩm Cục Quản lý Dược