STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
21 1.002465 Thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền (Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền có nội dung thay đổi, bổ sung quy định tại Phụ lục II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BYT) Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
22 1.002422 Thủ tục thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
23 1.010743 Thủ tục đề nghị khắc phục lô vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền bị thu hồi Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền
24 2.001010 Thủ tục đề nghị khắc phục thuốc cổ truyền bị thu hồi Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
25 1.010744 Thủ tục đề nghị tái xuất lô vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền bị thu hồi Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền
26 1.002324 Thủ tục đề nghị tái xuất thuốc cổ truyền bị thu hồi Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
27 1.008397 Đánh giá thay đổi, bổ sung việc đáp ứng Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên (GACP) Toàn trình Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
28 1.008395 Đánh giá việc đáp ứng Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên (GACP) Toàn trình Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
29 1.004573 Đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt sản xuất của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược liệu Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
30 1.008396 Đánh giá định kì việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên (GACP) Toàn trình Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền