STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
21 1.002465 Thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền (Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền có nội dung thay đổi, bổ sung quy định tại Phụ lục II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BYT) Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
22 1.002422 Thủ tục thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
23 1.010743 Thủ tục đề nghị khắc phục lô vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền bị thu hồi Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền
24 2.001010 Thủ tục đề nghị khắc phục thuốc cổ truyền bị thu hồi Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
25 1.010744 Thủ tục đề nghị tái xuất lô vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền bị thu hồi Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền