STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
21 1.010545 Phê duyệt kết quả đề cương nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế Một phần Trang thiết bị và công trình y tế Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế
22 1.010543 Phê duyệt nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế Một phần Trang thiết bị và công trình y tế Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế
23 1.010544 Phê duyệt thay đổi đề cương nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế Một phần Trang thiết bị và công trình y tế Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế
24 1.002971 Tiếp tục cho lưu hành trang thiết bị y tế trong trường hợp chủ sở hữu trang thiết bị y tế không tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể Toàn trình Trang thiết bị và công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế
25 1.002599 Điều chỉnh nội dung của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có thay đổi về hãng, nước sản xuất trang thiết bị y tế Toàn trình Trang thiết bị và công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế
26 1.001385 Điều chỉnh nội dung của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có thay đổi về tên của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc tên của trang thiết bị y tế nhập khẩu Toàn trình Trang thiết bị và công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế