question-circle-full Sẽ đươc sử dụng làm tài khoản đăng nhập vào hệ thống (CMND/CCCD/Hộ Chiếu)
question-circle-full Sẽ đươc sử dụng nhận mã kích hoạt tài khoản và lấy lại mật khẩu


Chọn tệp tin

   

 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Bước 1: Tổ chức/ Cá nhân/ Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tài khoản theo các thông tin yêu cầu bởi hệ thống,

Bước 2: Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến bộ phận quản trị hệ thống để kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi cấp tài khoản

Bước 3: Sau khi đối chiếu thông tin và đủ điều kiện cấp tài khoản, hệ thống sẽ gửi email tới địa chỉ email đã đăng ký trước đó thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập

Bước 4: Tổ chức/ Cá nhân/ Doanh nghiệp thực hiện đăng nhập theo thông tin cung cấp trong nội dung email

Sau khi đăng nhập, Tổ chức/ Cá nhân/ Doanh nghiệp có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện, mọi nơi và mọi lúc. Ngoài ra Tổ chức/ Cá nhân/ Doanh nghiệp có thể quản lý được hồ sơ đã thực hiện và toàn bộ các giao dịch với Bộ Y tế và theo dõi tình hình xử lý và nhận kết quả xử lý hồ sơ thực hiện dịch vụ hành chính công trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trực tuyến tại Hệ thống Cổng dịch vụ công điện tử Bộ y tế.