Chi tiết câu hỏi

Thông tin câu hỏi

Cơ sở KCB BHYT ban đầu là gì?


Thông tin câu trả lời

Cơ sở KCB BHYT ban đầu là cơ sở KCB đầu tiên theo đăng ký của người tham gia BHYT và được ghi trong thẻ BHYT.