Chi tiết câu hỏi

Thông tin câu hỏi

Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả bao gồm những gì?


Thông tin câu trả lời

Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả là những dịch vụ y tế thiết yếu để chăm sóc sức khỏe, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT.