Chi tiết câu hỏi

Thông tin câu hỏi

Trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong thực hiện BHYT?


Thông tin câu trả lời

1. Tổ chức BHYT có chức năng thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT. 2. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức BHYT.