Chi tiết câu hỏi

Thông tin câu hỏi

Hộ gia đình tham gia BHYT?


Thông tin câu trả lời

Hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.