Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 51 :
  Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm (phụ gia thực phẩm nhập khẩu có công dụng mới) bao gồm những gì ...

  Câu hỏi Câu hỏi 52 :
  Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm (phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước có công dụng mới) bao gồm...

  Câu hỏi Câu hỏi 53 :
  Phụ gia thực phẩm không có trong danh mục được phép sử dụng của Bộ Y tế, thì có được phép sử dụng kh...

  Câu hỏi Câu hỏi 54 :
  Nội dung ghi nhãn đối với phụ gia thực phẩm lưu thông trên thị trường bao gồm gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 55 :
  Hồ sơ tự công bố phụ gia thực phẩm bao gồm những tài liệu gì ?

  Câu hỏi Câu hỏi 56 :
  Các hành vi cấm trong sử dụng phụ gia thực phẩm?

  Câu hỏi Câu hỏi 57 :
  Phụ gia thực phẩm nhập khẩu để lưu hành tại thị trường Việt Nam có phải ghi nhãn phụ không? Các nội ...

  Câu hỏi Câu hỏi 58 :
  Sử dụng phụ gia thực phẩm phải thực hiện theo quy định nào?