Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 66 :
  Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 67 :
  Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 68 :
  Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo có những hình thức tổ chức nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 69 :
  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo được cấp giấy phép hoạt động phải có những điều kiện nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 70 :
  Điều kiện cho phép hoạt động đối với đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong nước, đội khám bệnh, c...