Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 21 :
  Hồ sơ đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chyên môn trong chứng chỉ hành nghề bao gồm những giấy ...

  Câu hỏi Câu hỏi 22 :
  Hồ sơ đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

  Câu hỏi Câu hỏi 23 :
  Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam, người nước ngoài, người Việt Nam đ...

  Câu hỏi Câu hỏi 24 :
  Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề bị thu hồi đối với người Việt Nam, vì các lý do khác được ...

  Câu hỏi Câu hỏi 25 :
  Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề bị thu hồi đối với người Việt Nam, người nước ngoài, người...