Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Với cơ quan thực hiện các danh mục thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 11...

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Điểm e Khoản 2 Điều 9 quy định cơ sở thực hành thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 10 chỉ đượ...

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Trong bộ hồ sơ công bố có yêu cầu minh chứng các ngành/chuyên ngành, trình độ, số lượng người đào tạ...

  Câu hỏi Câu hỏi 4 :
  Đề nghị cục K2ĐT cho hướng dẫn chi tiết yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng trong thử nghiệm lâm ...

  Câu hỏi Câu hỏi 5 :
  Ký hợp đồng nghiên cứu với nghiên cứu viên chính hoặc cơ sở nhận thử thuốc trên lâm sàng để phối hợp...

  Câu hỏi Câu hỏi 6 :
  Xin hướng dẫn về việc sau khi đánh giá định kỳ việc đáp ứng GCP; nếu như chưa đạt thì điều gì sẽ xảy...