Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 41 :
  Tài liệu trong hồ sơ làm thủ tục tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm nếu bằng tiếng nước ngoà...

  Câu hỏi Câu hỏi 42 :
  Quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ở đâu?

  Câu hỏi Câu hỏi 43 :
  Nếu tổ chức, cá nhân có nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sả...

  Câu hỏi Câu hỏi 44 :
  Nếu tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, c...

  Câu hỏi Câu hỏi 45 :
  Quy định sau bao nhiều ngày sẽ được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm...

  Câu hỏi Câu hỏi 46 :
  Quy định sau bao nhiều ngày sẽ được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia ...

  Câu hỏi Câu hỏi 47 :
  Trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sun...

  Câu hỏi Câu hỏi 48 :
  Sau khi đã công bố sản phẩm, tổ chức cá nhân muốn sửa chữa hoặc đính chính hoặc thay đổi một số nội ...

  Câu hỏi Câu hỏi 49 :
  Phụ gia thực phẩm là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 50 :
  Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ công bố phụ gia thực phẩm