Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 41 :
  Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 42 :
  Các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 43 :
  Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 44 :
  Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 45 :
  Thời hạn và nội dung ghi trong giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định ...

  Câu hỏi Câu hỏi 46 :
  Quy định điều kiện chung đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động?

  Câu hỏi Câu hỏi 47 :
  Bệnh viện phải có bao nhiêu giường bệnh mới được cấp giấy phép hoạt động?

  Câu hỏi Câu hỏi 48 :
  Ngoài việc đáp ứng những điều kiện chung đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bệnh viện cần đáp ứ...

  Câu hỏi Câu hỏi 49 :
  Ngoài việc đáp ứng những điều kiện chung đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Điều kiện cấp giấy ...

  Câu hỏi Câu hỏi 50 :
  Ngoài việc đáp ứng những điều kiện chung đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Điều kiện cấp giấy ...