Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 61 :
  Việc thẩm định để cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh th...

  Câu hỏi Câu hỏi 62 :
  Những đối tượng nào phải nộp phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với ...

  Câu hỏi Câu hỏi 63 :
  Mức thu phí, lệ phí được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 64 :
  Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được quy địn...

  Câu hỏi Câu hỏi 65 :
  Thế nào là khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo?

  Câu hỏi Câu hỏi 66 :
  Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 67 :
  Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 68 :
  Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo có những hình thức tổ chức nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 69 :
  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo được cấp giấy phép hoạt động phải có những điều kiện nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 70 :
  Điều kiện cho phép hoạt động đối với đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong nước, đội khám bệnh, c...