Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 71 :
  Điều kiện cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo nước ngoài là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 72 :
  Điều kiện cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 73 :
  Hồ sơ đề nghị cho phép đoàn trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo bao gồm những giấy ...

  Câu hỏi Câu hỏi 74 :
  Hồ sơ đề nghị cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo bao gồm những gi...

  Câu hỏi Câu hỏi 75 :
  Hồ sơ xin cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo được gửi đến cơ quan nào để giải quyết?

  Câu hỏi Câu hỏi 76 :
  Trình tự cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo được thực hiện như thế nào ?

  Câu hỏi Câu hỏi 77 :
  Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô gửi đến cơ quan hay đơn vị nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 78 :
  Hồ sơ gửi trực tiếp hay qua đường bưu điện?

  Câu hỏi Câu hỏi 79 :
  Thủ tục cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô thì phải làm như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 80 :
  Thời gian cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô là bao nhiêu ngày?