Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 51 :
  Ngoài việc đáp ứng những điều kiện chung đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Điều kiện cấp giấy ...

  Câu hỏi Câu hỏi 52 :
  Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy ...

  Câu hỏi Câu hỏi 53 :
  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm những giấy tờ gì ?

  Câu hỏi Câu hỏi 54 :
  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ c...

  Câu hỏi Câu hỏi 55 :
  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm bao g...