Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 56 :
  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở được...

  Câu hỏi Câu hỏi 57 :
  Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặ...

  Câu hỏi Câu hỏi 58 :
  Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổ...

  Câu hỏi Câu hỏi 59 :
  Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổ...

  Câu hỏi Câu hỏi 60 :
  Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động được thực hiện như thế nào?