Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 71 :
  Điều kiện cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo nước ngoài là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 72 :
  Điều kiện cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 73 :
  Hồ sơ đề nghị cho phép đoàn trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo bao gồm những giấy ...

  Câu hỏi Câu hỏi 74 :
  Hồ sơ đề nghị cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo bao gồm những gi...

  Câu hỏi Câu hỏi 75 :
  Hồ sơ xin cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo được gửi đến cơ quan nào để giải quyết?