Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 76 :
  Trình tự cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo được thực hiện như thế nào ?

  Câu hỏi Câu hỏi 77 :
  Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô gửi đến cơ quan hay đơn vị nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 78 :
  Hồ sơ gửi trực tiếp hay qua đường bưu điện?

  Câu hỏi Câu hỏi 79 :
  Thủ tục cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô thì phải làm như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 80 :
  Thời gian cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô là bao nhiêu ngày?