Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Thế nào là chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ?

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Chứng chỉ hành nghề có thời hạn bao nhiêu năm và có giá trị như thế nào ?

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Việc thừa nhận chứng chỉ hành nghề giữa các nước như thế nào ?

  Câu hỏi Câu hỏi 4 :
  Ai được gọi là người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ?

  Câu hỏi Câu hỏi 5 :
  Những người như thế nào thì được gọi là lương y? xin thẩm định lần tiếp theo?

  Câu hỏi Câu hỏi 6 :
  Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền được pháp luật quy định như n...

  Câu hỏi Câu hỏi 7 :
  Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm những nội dung gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 8 :
  Các hành vi nào bị cấm trong khám bệnh, chữa bệnh?

  Câu hỏi Câu hỏi 9 :
  Những đối tượng nào được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

  Câu hỏi Câu hỏi 10 :
  Dược sỹ , cử nhân sinh học, cử nhân hóa học làm việc tại khoa xét nghiệm của cơ sở Khám bệnh, chữa b...

  Câu hỏi Câu hỏi 11 :
  Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế làm việc tại các Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phò...

  Câu hỏi Câu hỏi 12 :
  Cơ quan nào có quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề?

  Câu hỏi Câu hỏi 13 :
  Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 14 :
  Thời gian khám bệnh, chữa bệnh để làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người phụ trác...

  Câu hỏi Câu hỏi 15 :
  Người hành nghề cơ hữu là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 16 :
  Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 17 :
  Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu đối với người Việt Nam bao gồm những giấy tờ gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 18 :
  Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở...

  Câu hỏi Câu hỏi 19 :
  Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ...

  Câu hỏi Câu hỏi 20 :
  Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chyên môn trong chứng chỉ hành nghề bao gồm những giấy t...

  Câu hỏi Câu hỏi 21 :
  Hồ sơ đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chyên môn trong chứng chỉ hành nghề bao gồm những giấy ...

  Câu hỏi Câu hỏi 22 :
  Hồ sơ đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

  Câu hỏi Câu hỏi 23 :
  Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam, người nước ngoài, người Việt Nam đ...

  Câu hỏi Câu hỏi 24 :
  Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề bị thu hồi đối với người Việt Nam, vì các lý do khác được ...

  Câu hỏi Câu hỏi 25 :
  Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề bị thu hồi đối với người Việt Nam, người nước ngoài, người...

  Câu hỏi Câu hỏi 26 :
  Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề được gửi đến cơ quan nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 27 :
  Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề được quy định như thế nào ?

  Câu hỏi Câu hỏi 28 :
  Quản lý chứng chỉ hành nghề quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 29 :
  Nguyên tắc đăng ký thực hành được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 30 :
  Xác nhận thời gian thực hành đối với bác sỹ, y sỹ, hộ sinh viên, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên trướ...

  Câu hỏi Câu hỏi 31 :
  Bác sỹ mới ra trường mà về Trạm y tế xã thì việc cấp chứng chỉ hành nghề có phải qua thời gian thực ...

  Câu hỏi Câu hỏi 32 :
  Người hành nghề thiếu thời gian thực hành theo quy định của pháp luật có được cấp chứng chỉ hành ngh...

  Câu hỏi Câu hỏi 33 :
  Nội dung xác nhận về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp được quy định như thế nào ?

  Câu hỏi Câu hỏi 34 :
  Việc tổ chức thực hành được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 35 :
  Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt ...

  Câu hỏi Câu hỏi 36 :
  Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt ...

  Câu hỏi Câu hỏi 37 :
  Tiêu chí để công nhận người hành nghề biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng ngôn ngữ khác trong kh...

  Câu hỏi Câu hỏi 38 :
  Muốn được công nhận người có đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh cần phải có những tiê...

  Câu hỏi Câu hỏi 39 :
  Thế nào là giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh?

  Câu hỏi Câu hỏi 40 :
  Thế nào là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

  Câu hỏi Câu hỏi 41 :
  Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 42 :
  Các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 43 :
  Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 44 :
  Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 45 :
  Thời hạn và nội dung ghi trong giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định ...

  Câu hỏi Câu hỏi 46 :
  Quy định điều kiện chung đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động?

  Câu hỏi Câu hỏi 47 :
  Bệnh viện phải có bao nhiêu giường bệnh mới được cấp giấy phép hoạt động?

  Câu hỏi Câu hỏi 48 :
  Ngoài việc đáp ứng những điều kiện chung đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bệnh viện cần đáp ứ...

  Câu hỏi Câu hỏi 49 :
  Ngoài việc đáp ứng những điều kiện chung đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Điều kiện cấp giấy ...

  Câu hỏi Câu hỏi 50 :
  Ngoài việc đáp ứng những điều kiện chung đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Điều kiện cấp giấy ...