Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Điều kiện của cơ sở an toàn sinh học cấp I là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Điều kiện của cơ sở an toàn sinh học cấp II là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Trình tự thực hiện tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II của Phò...

  Câu hỏi Câu hỏi 4 :
  Điều kiện của cơ sở an toàn sinh học cấp III là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 5 :
  Để được cấp mới giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, tổ chức cá...

  Câu hỏi Câu hỏi 6 :
  Để được cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III do hết hạn,...

  Câu hỏi Câu hỏi 7 :
  Để được cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III do bị hỏng,...

  Câu hỏi Câu hỏi 8 :
  Để được cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III do thay đổi...